Privacystatement

WeesVeilig vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.
In dit privacy statement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij deze vervolgens gebruiken en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren. Ook leest u hoe we uw gegevens beveiligen, wat uw privacy rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met WeesVeilig, ongeacht of u (ex-) klant bent of enkel onze website bezoekt.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens?

WeesVeilig is onderdeel van Feenstra Beveiliging. Daarbij is Feenstra N.V. (hierna Feenstra) de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit hebben wij opgenomen in dit privacy statement.

Feenstra geeft aan welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Feenstra is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Feenstra N.V.
Postbus 88
8200 AB Lelystad

Wijzigen privacy statement

Feenstra kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij u hierover rechtstreeks.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact hebt, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van producten ten behoeve van WeesVeilig serviceabonnementen of een ander product of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.

Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst of als u contact heeft met onze klantenservice.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

WeesVeilig verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van (een van) onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld een offerte aanvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Het gaat om gegevens zoals rekeningnummer, type woning, foto’s van de locatie van objecten, relatienummer en dergelijke.
 • Inloggegevens die u gebruikt voor de Mijn WeesVeilig omgeving.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website zoals surf- en klikgegevens als u de website van WeesVeilig bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen wanneer de relevante cookies hiervoor per website zijn geaccepteerd
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer als er sprake is van een betaalrelatie.

WeesVeilig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Uitvoering van de overeenkomst:

 • Het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst.
 • Het verwerken van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het leveren en uitvoeren van het product of dienst.
 • Om uw vraag en/of klacht over een door u afgenomen product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media.

Toestemming:

 • De Weesveilig website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken.
 • Volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte, maar alleen wanneer hiervoor de juiste cookies zijn geaccepteerd.
 • U de mogelijkheid te bieden een (online) account aan te maken en te gebruiken via diensten van Weesveilig , zoals bijvoorbeeld een mobiele applicatie of Mijn Weesveilig .

De wet:

Weesveilig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (deze gegevens worden 7 jaar lang bewaard). Daarnaast is Weesveilig op grond van de wet verplicht in sommige gevallen uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals de politie of een toezichthouder.

Weesveilig verwerkt uw gegevens op grond van gerechtvaardigd belang:

 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame.
 • Opnemen van telefoongesprekken. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Weesveilig, dan kan dit gesprek worden meegeluisterd en opgenomen. Deze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden ten behoeve van een betere dienstverlening voor u.
 • Crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau.
 • Ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT-omgeving.
 • Het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, maar alleen wanneer hiervoor de juiste cookies zijn geaccepteerd.
 • Voor het sturen van e-mail enquêtes
 • Voor marketingdoeleinden; we kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail
 • Eventuele overdracht te regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel.

Sociale Media

Weesveilig gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij gebruiken geen gepersonaliseerde content op onze website op basis van uw gegevens.

Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social mediabedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Privacy rechten

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar avg@feenstra.nl of een brief naar Feenstra N.V., Postbus 88, 8200 AB Lelystad.

Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Let op: Geef separaat aan bij het uitoefenen van uw rechten dat u klant bent van WeesVeillig. Uw aanvraag wordt dan doorgezet naar de juiste collega's.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij u nadere vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Weesveilig verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Weesveilig in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien Weesveilig de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Weesveilig verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Intrekken toestemming

Voor bepaalde doeleinden vragen wij u om uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan bijvoorbeeld door op de afmeldlink te kikken in een e-mail, te bellen met de klantenservice en recht van verzet aan te tekenen of door een e-mail te sturen naar avg@feenstra.nl. De verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, dan vragen wij u hierom.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Weesveilig . U heeft dit recht in de volgende gevallen:

 • de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
 • wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering;
 • tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan beoordelen wij of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Weesveilig om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen. U kunt uw wijziging ook doorgeven via onze afdeling klantenservice of de nieuwsbrief.

Delen persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden Weesveilig verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze alleen als dat echt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

 • Data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes.
 • Incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
 • Marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.
 • IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.
 • Met politie en toezichthouders, met adviseurs waaronder advocaten, accountants en auditors.
 • Met marktonderzoeksbureaus: voor onderzoek zoals klanttevredenheid
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Weesveilig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weesveilig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien Weesveilig werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Wilt u meer informatie over de passende waarborgen die Weesveilig biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar avg@feenstra.nl onder vermelding van ‘WeesVeilig - internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Weesveilig zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten Weesveilig . Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Hoe kunt u uw gegevens zelf beveiligen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Tips:

Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Weesveilig vragen u nooit naar uw wachtwoorden via email of langs andere weg. Ook bellen wij u niet spontaan om uw persoonlijke gegevens te vragen.

Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.

Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels tenietdoet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.

Hoe lang bewaart Weesveilig uw persoonsgegevens?

WeesVeilig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij aanvraag van een offerte voor een product of dienst bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar. Opnames voor kwaliteitsdoeleinde bewaren wij 90 dagen.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2021.